Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Podotherapie Reggestreek, Neonstraat 3, 7463 PE Rijssen. KvK nr. 08183258.

1.
Wanneer u zich laat behandelen door een van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen cliënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.
In de situatie waarbij de mogelijkheid bestaat om het gehele factuurbedrag rechtstreeks aan een zorgverzekeraar of zorggroep/-instelling te declareren zal rechtstreekse declaratie plaatsvinden. Voor dat deel van de nota waarvoor géén aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding binnen het aanvullende pakket van de zorgverzekering, ontvangt u de (rest)nota via Infomedics. In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Ook wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of rechtstreekse declaratie niet kan plaatsvinden, wordt via Infomedics een nota voor het totaalbedrag van de behandeling gestuurd.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

3.
De kosten van behandeling van een cliënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een cliënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

4.
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering wanneer rechtstreekse declaratie niet mogelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Overschrijding van de vergoeding komt voor uw eigen rekening. Wij kunnen niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. U kunt geen rechten ontlenen aan door Podotherapie Reggestreek verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor cliënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

5.
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren uitsluitend telefonisch geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd aangehouden.
Wanneer u voor het eerst podotherapeutische zolen ontvangt, wordt als service een controle afspraak na 6-8 weken aangeboden. U bent vrij hier wel of geen gebruik van te maken. Indien u geen gebruik van wenst te maken van uw eerste controle afspraak, wordt dit niet in mindering gebracht op de nota. Wanneer u uw eerste controle afspraak verzuimd of binnen 24 uur afzegt en een nieuwe afspraak wenst, wordt de vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

6.
U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Tijdens/direct na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. De producten worden voor u op maat gemaakt, waardoor u deze niet kunt retourneren. De op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Met aanschaf van deze producten gaat u akkoord met de betalingsverplichting en bent u ervan bewust dat er geen bedenktijd geldt. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met administratiekosten.

7.
Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn de (waarnemend) podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan zij als kwaliteitsgeregistreerd ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses tot de eerste controle afspraak, of maximaal binnen 3 maanden na aflevering, vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

8.
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij:
Podotherapie Reggestreek, afd. Klachtenafhandeling
Neonstraat 3, 7463 PE Rijssen.
Of per mail: klachten@podotherapiereggestreek.nl
Bij geschillen dient er eerst gepoogd te worden om in der minne een oplossing te vinden alvorens beroep kan worden gedaan op de tussenkomst van Klachtenloket Paramedici.

9.
Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve of incomplete (gezondheidsgerelateerde) informatie welke door u verstrekt is en eventuele hieruit voortvloeiende schade.

10.
Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade wanneer u op onze locatie bent, mits er sprake is van verwijtbaarheid en/of opzet. Het maximaal verzekerde bedrag voor schade aan uzelf of uw bezittingen is gemaximaliseerd tot het bedrag dat de verzekering uitkeert dan wel het bedrag dat in rekening is gebracht.

11.
Bij verzending van podotherapeutische hulpmiddelen zijn wij niet aansprakelijk voor fouten in de verzendinformatie en leveringsgebied.

12.
Podotherapie Reggestreek behoudt het recht om de behandeling van cliënten te weigeren indien de praktijk alsmede haar werkne(e)m(st)er(s) door de cliënt gevaar loopt c.q. heeft gelopen dan wel doordat de cliënt/behandelaar-relatie door wat voor reden dan ook, het zij in de verleden hetzij in de tegenwoordige tijd, ernstig is aangetast/verstoord.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!