Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Algemene voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Podotherapie Reggestreek, KvK nr. 08183258

 1. Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen cliënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 1. In de situatie waarbij de mogelijkheid bestaat om het gehele factuurbedrag rechtstreeks aan een zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling te declareren zal rechtstreekse declaratie plaatsvinden. Voor dat deel van de nota waarvoor géén aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding binnen het aanvullende pakket van de zorgverzekering, ontvangt u de (rest)nota thuis per post via Infomedics. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of rechtstreekse declaratie kan niet plaatsvinden, dan wordt via Infomedics een nota voor het totaalbedrag van de behandeling thuisgestuurd. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de nota. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal Podotherapie Reggestreek onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan Straetus West Twente. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen op de cliënt worden verhaald.
 1. De kosten van behandeling van een cliënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een cliënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 1. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering wanneer rechtstreekse declaratie niet mogelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Overschrijding van de vergoeding komt voor eigen rekening van de cliënt. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. U kunt geen rechten ontlenen aan door Podotherapie Reggestreek verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor cliënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
 1. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren telefonisch geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Het verzuimtarief vindt u in ons tariefoverzicht. Wanneer u uw (eerste) controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht. Wanneer u voor het eerst podotherapeutische zolen ontvangt, wordt als service een controle afspraak na 6-8 weken aangeboden. U bent vrij hier wel of geen gebruik van te maken. Indien u geen gebruik van wenst te maken van uw eerste controle afspraak, wordt dit niet in mindering gebracht op de nota. Wanneer u uw eerste controle afspraak verzuimd en een nieuwe afspraak wenst, wordt de vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 1. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met € 7,50 administratiekosten.
 1. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn de (waarnemend) podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan zij als kwaliteitsgeregistreerd ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Podotherapie Reggestreek biedt no cure no pay garantie op podotherapeutische zolen en ortheses. Wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling van klachten d.m.v. podotherapeutische zolen of orthese, en de zolen/orthese hebben niet het met cliënt besproken en gewenste resultaat, dan kunnen de zolen/orthese ingeleverd worden en zal Podotherapie Reggestreek het factuurbedrag van de zolen/orthese terugbetalen. Deze regeling geldt in ieder geval na plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal drie maanden na datum van de levering van uw podotherapeutische zolen en/of orthese. No cure no pay garantie vervalt op het moment dat cliënt geen gebruik maakt van de eerste controle afspraak of deze afspraak verzuimt. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling van de kosten behorende bij het onderzoek en de behandeling. Nagelbeugels zijn uitgesloten van no cure no pay garantie.
 1. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij:
  Podotherapie Reggestreek, afd. Klachtenafhandeling
  Neonstraat 3, 7463 PE Rijssen.
  Of per mail: klachten@podotherapiereggestreek.nl
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
 1. Podotherapie Reggestreek behoudt het recht om de behandeling van cliënten te weigeren indien de praktijk alsmede haar werkne(e)m(st)er(s) door de cliënt gevaar loopt c.q. heeft gelopen dan wel doordat de cliënt/behandelaar-relatie door wat voor reden dan ook, het zij in de verleden hetzij in de tegenwoordige tijd, ernstig is aangetast/verstoord.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!

× App ons!