Privacybeleid

Podotherapie Reggestreek respecteert uw privacy. Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten. Wij zorgen ervoor dat dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacyrechten worden gewaarborgd.
 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een kwaliteitsaudit. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorgverlening regelmatig wordt getoetst. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De externe auditeurs die voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening kennis nemen van de inhoud van uw dossier hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien u bezwaar maakt tegen het uitvoeren van de audit waarbij u gegevens worden ingezien door een externe auditeur dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij uw podotherapeut.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 20 jaar te bewaren.

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.

 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Podotherapie Reggestreek. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk om een evt. klacht in te dienen. Zonder uw gegevens is Podotherapie Reggestreek niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht. Klik hier om het formulier in te vullen.

Podotherapie Reggestreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat op 0548-794515 of via ons e-mailadres secretariaat@podotherapiereggestreek.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze patiëntsoftware is NEN 7510 gecertificeerd. NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.” Conform de NEN7510 heeft onze softwareleverancier een heel scala aan technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens van onze praktijk en patiënten welke in de datacenters zijn opgeslagen te beveiligen tegen datalekken.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens uitsluitend via een beveiligde internetverbinding. Dit geldt zowel voor zowel het contactformulier op de website als voor de online agenda en ons cliënttevredenheidsonderzoek. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Google Analytics
Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) bezoekers op onze site komen, welke zoekwoorden gebruikt worden, hoelang ze op een pagina blijven, etc. Deze statistieken gebruiken wij om onze website te verbeteren. Wij kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Google AdWords
Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Podotherapie Reggestreek. U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Facebook Pixel
Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’. Dit betekent dat er een bestandje in uw browser wordt opgeslagen waarmee Facebook namens Podotherapie Reggestreek gerichte advertenties op uw Facebook- of Instagramtijdlijn kan plaatsen op basis van uw surfgedrag tijdens een lopende Facebookcampagne. Wij kunnen uit de verzamelde gegevens niet opmaken wie u bent. Er wordt alleen een registratie gemaakt van de pagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw (anonieme) Facebookprofielgegevens, op basis waarvan een advertentiepubliek gemaakt wordt. Wilt u niet dat deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties, dan kunt u terecht op de website van AboutAds of YourOnlineChoicesHier kunt u de betreffende instellingen gemakkelijk wijzigen.

Overige informatie
Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Facebook
Klik hier voor het privacybeleid van Google

Recht op vergetelheid

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Podotherapie Reggestreek. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk om een evt. klacht in te dienen. Zonder uw gegevens is Podotherapie Reggestreek niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht.

Maak een afspraak met een van onze specialisten!